วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์