วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตร
แบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตร

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ทำแบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตร ก่อนที่จะลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2558 ด้วยครับ