วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าการบริการด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการอบรมและทดสอบบุคลากร ที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งในตลาดแรงงานและนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน การศึกษาในแผนก Housekeeping พร้อมทั้งจัดทำระเบียนฐานข้อมูลบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติและสมรรถนะตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mrathailand.com/index.php/2014-06-03-03-02-57