วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ขอแนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการครับ

1. อาจารย์อิทธิกร  คำไล้  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
2. อาจารย์อัญชิษฐา  กิ้มภู่  อาจารย์ประจำ
3. อาจารย์อาร์ม  พงษ์ประเสริฐ ิอาจารย์ประจำ
4. อาจารย์มณีรัตน์  ลีสุวัฒน์ อาจารย์ประจำ
5. อาจารย์จุฑามาศ  ตั้งคุณอนันต์ อาจารย์ประจำ