American Airliner Plane « TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
Tourism Business Management         No comments

One to One You can speak English Project
เพื่อเป็นการฝึกทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 ที่จะต้องออกภาคสนามในการไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในรายวิชา 29 2202 ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ทางสาขาจึงได้ริเริ่มโครงนี้ขึ้นมา เพื่อนักศึกษาได้เข้ามาฝึกการใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษกับอาจารย์ผู้สอนตัวต่อตัว (One to One) คนละ 10 นาที ที่ห้องสำนักงานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนออกไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวก่อนออกภาคสนามจริง โดยมีการเรียนรู้นอกสถานที่จริงในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และวัดอรุณวรราราม ราชวรมหาวิหาร ในการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
Tourism Business Management

ผู้ประกาศข่าว0 ความคิดเห็น:

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9