วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558เสร็จสิ้นแล้วสำหรับกิจกรรม อบรมสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว แผนกแม่บ้าน ตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional MRA ณ Tourism Tower คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง 12 คน สอบผ่านทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี ผ่านการอบรมโดยจะมีชื่อขึ้นทะเบียนอยู่ในรายชื่อผู้มีสมรรถนะอาชีพแม่บ้าน ใน 10 ประเทศ AEC โดยปี 2559 นักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรจาก พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น