วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ (Full Time Lecturer) 
จำนวน 2 อัตรา

ด้วยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย กิจกรรมนักศึกษา และพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก โดยจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การโรงแรม ทุกระดับการศึกษา
2. มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1-2 ปี
3. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา
5. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
6. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้
7. ในระหว่างที่บรรจุเป็นอาจารย์ประจำต้องทำผลงานวิจัย

ผู้ทีสนใจสามารถสมัครได้ที่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ops.thonburi-u.ac.th/ และส่งใบสมัครมาที่ E-mail address: boyinosuke@gmail.com

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 09-8280-3709 (อาจารย์อิทธิกร คำไล้ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น