วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ไม่ใช่เรื่องยาก...ถ้าสิ่งที่มองคืออนาคต

ยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพทั้งมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว ผู้ปฏิบัติการนำเที่ียว พนักงานต้อนรับสายการบิน โรงแรม บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม สู่ความเป็นผู้นำในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้วยการเรียนรู้แบบ Work Integrated Learinig

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น