วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน ได้ส่งหนังสือขอบคุณมายังคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "งานบริการส่วนหน้า การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการจัดการโฮมสเตย์ " ระหว่างวันที่ 13-14 กันายน พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการวิจัย "Wildlife-based Ecotourism Development in the Huai Kha Khang Buffer Zone, Uthai Thani Porvince" โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และสำนักงานโครงการแห่งสหประชาชาติ 

โดยสาขาวิชาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. อ. อิทธิกร คำไล้
2. นายวัฒนา พุทธแนวนุช 
3. นายเกียรติศักดิ์ ภักดี
4. นส. นลพรรณ สกุลพรพิทักษ์
5. นส. เจนฤทัย ดอกจันกลาง
6. นส. จตุพร ดังชัยภูมิ







ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น