วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

เรียนจริง...ปฏิบัติจริง

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีการทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปเรียนการครัว ที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม โดยจัดอยู่ในรายวิชา 294312 การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้ ทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการที่จะประกอบอาชีพต่อไปในสายการบริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น