ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) เริ่มต้นขึ้นในปีการศึกษา 2557 เป็นปีการศึกษาแรก เป็นสาขาวิชาลำดับที่ 6 ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับและตอบสนอต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ที่เป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) ได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจการบิน และธุรกิจไมซ์ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้แบบองค์รวม เน้นการเรียนการสอนทั้งแบบทฤษฎี และปฏิบัติ โดยคณาจารย์ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์การทำงาน มีการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการณ์เพื่อนำนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทย 

ปัจจุบันหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมในทุก ๆ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว พนักงานโรงแรม รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง