อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว


อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)