รายวิชา


หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้
      1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                             จำนวน 30 หน่วยกิต
           1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                             3 หน่วยกิต
           2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                              3 หน่วยกิต   
           3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                    9 หน่วยกิต
           4) กลุ่มวิชาภาษา                                                        15 หน่วยกิต

      2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                      จำนวน 90 หน่วยกิต
           1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                          24 หน่วยกิต
           2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                  36 หน่วยกิต
           3) กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)     15 หน่วยกิต
           4) กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ)     15 หน่วยกิต
      3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                จำนวน  6 หน่วยกิต
      4) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                             จำนวน   6 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิต  132 หน่วยกิต

ปีที่ 1/ ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง
00 5XXX
เลือกเรียนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
3
0
6
00 7000
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3
3
0
6
00 7015
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3
2
2
5
00 8XXX
เลือกเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3
3
0
6
20 1101
หลักการตลาด
3
3
0
6
29 2201
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
3
0
6
รวม
18
17
2
35


ปีที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง
00 6XXX
เลือกเรียนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
3
0
6
00 7016
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
2
2
5
00 8XXX
เลือกเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3
3
0
6
20 1103
การบัญชีการเงิน
3
2
2
5
20 2105
หลักการบริหาร
3
3
0
6
29 2205
กฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
3
0
6
รวม
18
16
4
34

ปีที่ 2/ ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง
00 7XXX
เลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษา
3
2
2
5
00 8XXX
เลือกเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3
3
0
6
20 2106
กฎหมายธุรกิจ
3
3
0
6
20 2111
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
3
2
2
5
29 2202
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3
3
0
6
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสรี
3
3
0
6
รวม
18
16
4
34

ปีที่ 2/ ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง
00 7XXX
เลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษา
3
2
2
5
20 3112
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
3
0
6
29 3202
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3
3
0
6
29 3206
การตลาดการท่องเที่ยว
3
3
0
6
29 4201
การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว
3
3
0
6
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก (ภาษาต่างประเทศ)
3
2
2
5
รวม
18
16
4
34
   
ปีที่ 3/ ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง
20 3113
การเงินธุรกิจ
3
3
0
6
29 3203
โลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
3
3
0
6
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก (ความสนใจเฉพาะ)
3
3
0
6
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก (ความสนใจเฉพาะ)
3
3
0
6
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก (ภาษาต่างประเทศ)
3
2
2
5
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสรี
3
3
0
6
รวม
18
17
2
35

ปีที่ 3/ ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง
29 3205
การจัดนำเที่ยวและงานมัคคุเทศก์
3
2
2
5
29 4202
การออกบัตรโดยสาร
3
3
0
6
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก (ความสนใจเฉพาะ)
3
3
0
6
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก (ความสนใจเฉพาะ)
3
3
0
6
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก (ภาษาต่างประเทศ)
3
2
2
5
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก (ภาษาต่างประเทศ)
3
2
2
5
รวม
18
15
6
33

ปีที่ 4/ ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง
20 4115
การจัดการกลยุทธ์
3
3
0
6
29 4204
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3
2
2
5
29 4205
สัมมนา
3
3
0
6
29 4206
นวัตกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการประกอบการ
3
3
0
6
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก (ความสนใจเฉพาะ)
3
3
0
6
วิชาเลือก
เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก (ภาษาต่างประเทศ)
3
2
2
5
29 4324
เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา
(สำหรับกลุ่มเลือกฝึกสหกิจศึกษา)
1
0
40

รวม
19
16
44
34

กลุ่มที่ 1 เลือกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปีที่ 4/ ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง
29 4322
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6
0
800*
0
รวม
6
0
800*
0
กลุ่มที่ 2 เลือกฝึกสหกิจศึกษา
ปีที่ 4/ ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง
29 4325
สหกิจศึกษา
6
0
540*
0
รวม
6
0
540*
0