หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
          00 5000         มนุษยสัมพันธ์                                                               3 (3-0-6)
          00 5001         สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า                                           1 (1-0-2)
          00 5002         ศิลปวัฒนธรรม                                                              3 (3-0-6)
          00 5003         อารยธรรม                                                                   3 (3-0-6)
          00 5006         จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต                                  3 (3-0-6)
          00 5007         ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง                                  1 (0-2-4)
          00 5008         พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต                                                 1 (0-2-4)
          00 5009         ภูมิปัญญาไทย                                                               3 (3-0-6)
          00 5011         ปรัชญากับชีวิต                                                              3 (3-0-6)
          00 5012         ความเป็นพลเมือง                                                          3 (3-0-6)
          00 5013         ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                     3 (3-0-6)
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
          00 6001         สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ในระบบประชาธิปไตย     3 (3-0-6)
          00 6002         กฎหมายเบื้องต้น                                                            3 (3-0-6)
          00 6003         จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต                                                   3 (3-0-6)
          00 6004         จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม                                           3 (3-0-6)
          00 6005         การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                         3 (3-0-6)
          00 6007         เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน                                        3 (3-0-6)
00 6010         การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                       3 (3-0-6)
00 6011         ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ                                                   3 (3-0-6)
          00 6013         การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                                    3 (3-0-6)
          00 6014         ธนบุรีศึกษา                                                                   3 (3-0-6)
          00 6015         ไทยศึกษา                                                                     3 (3-0-6)
          00 6016         ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม                     3 (3-0-6)
          00 6017         การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น                                                     3 (3-0-6)
ค. กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
บังคับเรียน จำนวน 9 หน่วยกิต
          00 7000         ทักษะการสื่อสารภาษาไทย                                                3 (3-0-6)
          00 7015         ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                             3 (2-2-5)
          00 7016         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                               3 (2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
      00 7006         ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ                                       3 (2-2-5)
      00 7010         ภาษาญี่ปุ่น 1                                                              3 (2-2-5)
      00 7011         ภาษาญี่ปุ่น 2                                                              3 (2-2-5)
      00 7012         ภาษาจีน 1                                                                 3 (2-2-5)
      00 7013         ภาษาจีน 2                                                                 3 (2-2-5)
      00 7017         การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ                                         3 (2-2-5)
      00 7018         การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                                     3 (2-2-5)
      00 7019         ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1                                           3 (2-2-5)
      00 7020         ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 2                                           3 (2-2-5)
      00 7021         ภาษาลาวเบื้องต้น                                                         3 (2-2-5)
      00 7022         ภาษาเขมรเบื้องต้น                                                        3 (2-2-5)
      00 7023         ภาษาพม่าเบื้องต้น                                                        3 (2-2-5)
      00 7024         ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น                                                    3 (2-2-5)
ง. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
          00 8000         คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                         3 (3-0-6)
          00 8001         สถิติทั่วไป                                                                  3 (3-0-6)
          00 8002         วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                           3 (3-0-6)
          00 8003         พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                       3 (2-2-5)
          00 8007         การคิดและการตัดสินใจ                                                 3 (3-0-6)

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย
จ. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
          20 1101         หลักการตลาด                                                              3 (3-0-6)
          20 1103         การบัญชีการเงิน                                                           3 (2-2-5)
          20 2105         หลักการบริหาร                                                            3 (3-0-6)
          20 2106         กฎหมายธุรกิจ                                                             3 (3-0-6)
          20 2111         การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ                        3 (2-3-4)
          20 3112         การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                              3 (3-0-6)
          20 3113         การเงินธุรกิจ                                                               3 (3-0-6)
          20 4115         การจัดการกลยุทธ์                                                         3 (3-0-6)
ฉ. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
          29 2201         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม                  3 (3-0-6)
          29 2202         พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                  3 (3-0-6)
          29 2205         กฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม                           3 (3-0-6)
          29 3202         ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน           3 (3-0-6)
          29 3203         โลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว                                3 (3-0-6)
          29 3205         การจัดนำเที่ยวและงานมัคคุเทศก์                                         3 (2-2-5)
          29 3206         การตลาดการท่องเที่ยว                                                     3 (3-0-6)
          29 4201         การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว                             3 (3-0-6)
          29 4202         การออกบัตรโดยสาร                                                        3 (3-0-6)
          29 4204         ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                                 3 (2-2-5)
          29 4205         สัมมนา                                                                        3 (3-0-6)
          29 4206         นวัตกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการประกอบการ                            3 (3-0-6)
ช. กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เลือกเรียนวิชาเอกเลือกในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
          29 3301         การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                    3 (3-0-6)
          29 3302         การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล                                         3 (3-0-6)
          29 3303         การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร                                        3 (3-0-6)
          29 3304         การจัดการธุรกิจการบิน                                                     3 (3-0-6)
          29 3314         การจัดการพิพิธภัณฑ์                                                        3 (3-0-6)
          29 3315         จิตวิทยาบริการ                                                               3 (3-0-6)
          29 3316         เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม            3 (3-0-6)
          29 3317         การจัดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง                                                  3 (3-0-6)
          29 4301         การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ                                           3 (3-0-6)
          29 4302         การจัดการสปา                                                              3 (3-0-6)
          29 4303         การจัดการธุรกิจไมซ์                                                        3 (3-0-6)
          29 4304         การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา                                          3 (3-0-6)
          29 4305         การจัดการอาหารนานาชาติ                                               3 (3-0-6)
          29 4306         การออกแบบอาหาร                                                        3 (3-0-6)
          29 4307         การจัดการสโมสรและบาร์                                                 3 (3-0-6)
          29 4308         การตลาดโรงแรมและการขาย                                             3 (3-0-6)
          29 4309         การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม                                     3 (3-0-6)
          29 4310         การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า                     3 (3-0-6)
          29 4311         การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน                               3 (3-0-6)
          29 4312         การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม                         3 (3-0-6)
          29 4313         การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง                                        3 (3-0-6)
          29 4326         สถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                      3 (3-0-6)
          29 4327         การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ                               3 (3-0-6)
ซ. กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ) จำนวน 15 หน่วยกิต    
ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 5 วิชา จำนวน 15 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเดียวกัน
กลุ่มวิชาภาษาจีน
          29 3305         การสนทนาภาษาจีน 1                                                    3 (2-2-5)
          29 3306         การสนทนาภาษาจีน 2                                                    3 (2-2-5)
          29 3307         การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ                                                 3 (2-2-5)
          29 4314         ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์ 1                                              3 (2-2-5)
          29 4315         ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์ 2                                              3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
          29 3308         การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1                                                 3 (2-2-5)
          29 3309         การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2                                                 3 (2-2-5)
          29 3310         การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ                                              3 (2-2-5)
          29 4316         ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ 1                                           3 (2-2-5)
          29 4317         ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ 2                                           3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
          29 3311         ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1                                         3 (2-2-5)
          29 3312         ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2                                         3 (2-2-5)
          29 3313         ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1                                           3 (2-2-5)
          29 4318         ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2                                           3 (2-2-5)
          29 4319         การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ                                              3 (2-2-5)

ฌ. รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
      เลือกเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี ในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนแล้ว
ญ. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1
          29 4322         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                     6 (0-800-0)                
กลุ่มที่ 2
          29 4324         การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา                         1 (0-40-0)
          29 4325         สหกิจศึกษา                                                         6 (0-540-0)