กิจกรรมต่าง ๆ 

นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชาได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้ลงทะเบียนวิชา 29 4322 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกไปฝึกงานยังสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น บริษัทนำเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตัวเองนำเอาความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่โลกแห่งความจริงในอนาคต

Congratulations 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดง

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 5 ของสาขาวิชา เข้ารับประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564-2565 ขอให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จดังที่ได้ตั้งใจ เอาวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่การงานนะครับ

บริการวิชาการ

บรรยายนำเที่ยวโดยอาจารย์และศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเชิญ อาจารย์และศิษย์เก่า ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ไปทำหน้าที่วิทยากรบรรยายนำเที่ยวให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ซึ่งสาขาวิชาฯ ได้มอบหมายให้ อ.พรรษพล คำไล้ และ อ.ธนาวุฒิ สวัสดี พร้อมทั้งศิษย์เก่าของสาขาวิชาฯ ที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวทั่วไป (ต่างประเทศ) บรรยายนำเที่ยวให้กับนิสิต เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 


ศิลปะการจัดโต๊ะอาหารสากล

การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รายวิชา 29 4312 การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้สอน อาจารย์จุฑามาศ ตั้งคุณอนันต์  ได้จัดประมวลผลความรู้นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมศิลปะการจัดโต๊ะอาหารสากล เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ รังสรรค์ออกมาให้รูปแบบการจัดโต๊ะอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

การฝึกปฏิบัติอาหารและเครื่องดื่ม

การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รายวิชา 29 4312 การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้สอน อาจารย์จุฑามาศ ตั้งคุณอนันต์ ได้จัดอบรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจัดจานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ให้กับนักศึกษา 

กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การจัดนำเที่ยวและงานมัคคุเทศก์

เส้นทาง พระบรมมหาราชวังและวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 มกราคม 2566  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 15คน เดินทางไปยัง วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย สมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อที่จะสามารถบรรยายนำเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย 

สวัสดีปีใหม่ 2566 สานสัมพันธ์


คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในเทศกาลส่งความสุขในวันปีใหม่ 2566 เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้พบปะเจอกันพร้อมกับส่งความสุขให้กัน 

สวัสดีปีใหม่ 2566 

เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชา 29 4322 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาเองก่อนออกไปฝึกงานยังสถานประกอบการในภาคเรียนที่ 2/2565 ซึ่งมีจะมีระยะเวลาในการฝึกงานตลอดภาคเรียน กิจกรรมจัดขึ้น ณ คณะบริหารธุรกิจ อาคารแย้มชุติ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565


บริการวิชาการ

การลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลการด้านการท่องเที่ยว โดยมี อ. พรรษพล คำไล้ เป็นคณะทำงานดังกล่าว ได้เข้าร่วมตรวจประเมินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สมัครเข้าเป็นหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) ในวันที่ 9 พฤศจิกายนน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

25 ปี มหาวิทยาลัยธนบุรี TRU Open House 2022

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กิจกรรม ฝึกปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยกิจกรรมเป็นการทำเครื่องดื่มอิตาเลียนโซดา ในงาน 25 ปี มหาวิทยาลัยธนบุรี Open House 2565 โดยได้ทำอิตาเลียนโซดาแจกจ่ายให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 100 แก้ว เพื่อฝึกทักษะด้านการบริหารอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมทักษะที่เหมาะสมให้กับนักศึกษากิจกรรม เก็บเส้นทางท่องเที่ยว 

การจัดนำเที่ยวและงานมัคคุเทศก์

เส้นทาง พิษณุโลก สุโขทัย 

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 32 คน เดินทางเพื่อเก็บเส้นทางท่องเที่ยว ณ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ในการจัดนำเที่ยว และฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยว โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 29 3205 การจัดนำเที่ยวและงานมัคคุเทศก์

มูเลลู มูเตใจ บูชาอย่างไรให้ปัง

สัมมนา

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวได้จัดงานสัมมนาการท่องเที่ยว "มูเตลู มูเตใจ บูชาอย่างไรให้ปัง" ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชา 29 4205 สัมมนา ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการประมวลผลความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาจัดเป็นงานสัมมนาขึ้น ควบคุมการดูแลโดย อ.จุฑามาศ ตั้งคุณอนันต์ กิจกรรมจัด ณ ห้อง B209 อาคารแย้มชุติ คณะบริหารธุรกิจ


กิจกรรม เก็บเส้นทางท่องเที่ยว 

การจัดนำเที่ยวและงานมัคคุเทศก์

เส้นทาง พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 32 คน เดินทางเพื่อเก็บเส้นทางท่องเที่ยว ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ในการจัดนำเที่ยว และฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยว โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 29 3205 การจัดนำเที่ยวและงานมัคคุเทศก์

คณาจารย์ศึกษาดูงาน

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว นำโดย อ.พรรษพล คำไล้ หัวหน้าสาขาวิชาฯ นำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศึกษาดูงานด้านการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในรูปแบบการให้บริการทางเรือสำราญ โดยการล่องเรือเจ้าพระยาครูส รับประทานอาหารเย็น เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

กิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพมัคคุเทศก์

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กิจกรรม วันมัคคุเทศก์ไทย 2565 ได้จัดสัมมนาย่อย หัวข้อ บทบาทหน้าที่และจรรยายสำหรับมัคคุเทศก์หลังสถาการณ์การระบาดของโควิด -19 บรรยายโดย อาจารย์พรรษพล คำไล้ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 


การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ทรัพยาการการท่องเที่ยวเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่ศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเป็นการเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 293202 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน