การประชุมวิชาการ

การประชุมเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 13

บทความเรื่อง "การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี" ผลงานของ อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โดย น.ส.ศรันย์พัทธ์ บุญโพธิ์ น.ส. วนิตชนันท์ เกษขุนทด น.ส.ภัทราภรณ์ ทรงชัย น.ส.นัฐลดา เชื่อมใจ น.ส.กนกวรรณ ภิบาลศิลป์ และ อ.ธนาวุทธ สวัสดี ได้ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์และเผยแพร่ในการประชุมเบญจมิตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th Benjamitra Network National & International Conference) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นี้ สาขาวิชาฯ ขอแสดงความชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ครับ 

Facebook