รางวัลและผลงานต่าง ๆ 

พิธีมอบใบรับรองสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กรมการท่องเที่ยว จัดพิธีมอบใบรับรอง (Certificate) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ประจำปี 2566 ให้แก่ บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว มอบโดยอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในกิจกรรมนี้มี อาจารย์พรรษพล คำไล้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เข้ารับใบรับรอง สาขาธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agency) 


Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรรษพล คำไล้ อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) แผนกธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agency)  ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

การพัฒนาคุณภาพอาจารย์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์พรรษพล คำไล้ อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาการจัดธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ ข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมการจัดการสถานบันเทิงแบบครบวงจรที่ส่งผลต่อการพัมนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานสอบ ดังนี้

ขอแสดงความชื่นชม

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ขอแสดงความชื่นชมต่อ อ. พรรษพล คำไล้ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ที่ได้สร้างผลงานการเขียนหนังสือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชา 20701-2001 ความปลอดภัยในโรงแรม พิมพ์โดย สำนักพิมพ์วังอักษร โดยหนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหลังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศลำดับที่ 53 

กรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาชีพ โดยได้เชิญ อ.พรรษพล คำไล้ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมดังกล่าว ด้านสาขาการท่องเที่ยว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 

ตัดสินผลงานวิชาการ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้จัดประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2565 (The 15th National Symposium on Teaching Innovation and Vocational Education Research) ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบการสำเสนอออนไลน์ โดย อ.พรรษพล คำไล้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการนำเสนอผลงานวิจัย ในครั้งนี้

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สสอท.

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้แต่งตั้ง อ. พรรษพล คำไล้ เป็นคณะกรรมการ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานทุกด้านของสมาคมฯ 

เที่ยวให้สุด (สมุทร) สาคร มหาชัย...มาหาเธอ

การประกวด กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism ประเภทเส้นท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ ทีม เที่ยวให้สุด (สมุทร) สาคร มหาชัย-มาหาเธอ โดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้รับรางวัล "ชมเชย" จัดโดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้

1. อาจารย์ธนาวุฒิ สวัสดี      

2. นางสาวปพิชญา เดชวิไลเรือง   

3. นางสาวชนิกานต์ ปิดตามานัง   

4. นางสาวอารียา มะนาวนอก 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 รายการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) โดยได้เชิญ อ.ธนาวุฒิ สวัสดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นกรรมการตัดสินในกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จ. นนทบุรี