คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา.pdf

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562