มคอ.7

ปีการศึกษา 2565

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (KPI 1.1)

Download

หมวดที่ 2  อาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์)

Download

หมวดที่ 3  นักศึกษาและบัณฑิต (องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต)

Download

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน)

Download 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)

Download 


หมวดที่ 7 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

Download