แผนการเรียน

ปีการศึกษาที่ 1

มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การบริหารธุรกิจ 

ปีการศึกษาที่ 2


ทักษะด้านความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ในภาคทฤษฎี

ปีการศึกษาที่ 3

ทักษะด้านปัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ รวมถึงทักษะทางปัญญาด้านการบริการที่พักแรม, MICE Management, ธุรกิจการบิน, อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ 

ปีการศึกษาที่ 4

ทักษะเชิงลึกทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ทักษะมัคคุเทศก์ การวิจัยทางการท่องเที่ยว ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว