โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)

1. จำนวนหน่วยกิต          รวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร       โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้

                 2.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          จำนวน 30 หน่วยกิต

                           1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                             3 หน่วยกิต

                           2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                              3 หน่วยกิต

                           3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์           9 หน่วยกิต

                           4) กลุ่มวิชาภาษา                                          15 หน่วยกิต

                 2.2) หมวดวิชาเฉพาะ                                จำนวน 90 หน่วยกิต

                           1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                              24 หน่วยกิต

                           2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                               36 หน่วยกิต

                           3) กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)   15 หน่วยกิต

                           4) กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ)   15 หน่วยกิต

                 2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี                             จำนวน  6 หน่วยกิต

                 2.4) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                จำนวน   6 หน่วยกิต