กรรมการกำกับมาตรฐานหลักสูตร

ผศ.ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน

ประธานกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรบรหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ศ.ดร. สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

รองประธานกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรบรหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

อาจารย์รภัส ศิลป์ศรีกุล

กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรบรหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ดร. พนัส อุณหบัณฑิต

กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรบรหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

อาจารย์พรรษพล คำไล้

กรรมการและเลชานุการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรบรหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว