ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญาหลักสูตร

“รอบรู้การนำเที่ยว เชี่ยวชาญงานบริการ สร้างสรรค์งานธุรกิจท่องเที่ยว”

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจหลักการด้านธุรกิจท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติให้ได้มาตรฐานการศึกษา ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างจิตสำนึกในการบริการ พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และพัฒนาสาขาวิชาให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศ มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศตามแนวทางของวิชาชีพและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการได้ดี


วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการนำเที่ยว และเชี่ยวชาญงานบริการ สามารถปฏิบัติงานและประกอบอาชีพในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่งมืออาชีพ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ในการแก้ไขปัญหาในการทำงานและการประกอบอาชีพได้

3. สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ ซื่อสัตย์ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม

4. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่