อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ พรรษพล คำไล้

การศึกษาปร.ด. (การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา)           มหาวิทยาลัยศิลปากร (กำลังศึกษา)ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ข้อมูลเพิ่มเติม 

อาจารย์ ธนาวุฒิ สวัสดี

การศึกษาศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ข้อมูลเพิ่มเติม 

อาจารย์ มณีรัตน์ ลีสุวัฒน์

การศึกษาศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยกรุงเทพศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ข้อมูลเพิ่มเติม 

อาจารย์ จุฑามาศ ตั้งคุณอนันต์

การศึกษาศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวรศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ข้อมูลเพิ่มเติม 

อาจารย์ ดร.วุฒิ วัชโรดมประเสริฐ

การศึกษาปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยามบธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อมูลเพิ่มเติม