โครงสร้างการบริหารหลักสูตร

โครงสร้างการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว